Rezervujte si online!
E-mail: info@pizzerieriegrovka.cz Telefon: +420 775 554 499

Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů dle GDPR

Vážená klientko, Vážený kliente,

Tyto Zásady ochrany osobních údajů Vám předkládáme v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES(dále jen jako „GDPR“), abychom Vás informovali, jakým způsobem chráníme a zpracováváme osobní údaje svých klientů a zaměstnanců.

1. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.1. Podnikatel Renata Lemonová, IČ 64879810, místem podnikání Zelinářská 290/4, Severní předměstí, Plzeň, 30100, Severní Předměstí, 323 00, Plzeň, (dále také jako „Podnikatel“), je správcem Vašich osobních údajů.

1.2. Správce provozuje provozovnu Pizzeria Riegrovka na adrese Plzeň, Riegorava 5, Plzeň, PSČ 301 00

1.3. Vaše Osobní údaje Podnikatel zpracovává pouze na základě Vašeho souhlasu se zpracováním Osobních údajů pro účely, který je uveden v konkrétním poskytnutém souhlasu, a na základě právních předpisů.

1.4. Osobní údaje budou poskytnuty Podnikatelem třetím osobám, a to obsluze provozovny, řidiči objednaného zboží prostřednictvím e shopu, IT správci počítačové sítě. Těmto subjektům jsou Osobní údaje poskytnutu z důvodu vyřízení Vaší objednávky. Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP.

1.5. Způsob zpracování Osobních údajů zahrnuje manuální nebo elektronické zpracování.

1.6. Osobní údaje budou Podnikatelem zpracovávány dle uděleného souhlasu a po dubu nezbytnou k plnění archivační povinnosti, maximálně po dobu 10 let.

1.7. V souladu s předpisy pro ochranu osobních údajů máte tato práva:

1.7.1. PRÁVO NA PŘÍSTUP k Osobním údajům u Podnikatele, což znamená, že si můžete kdykoliv požádat o potvrzení Podnikatele, zda Osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho budou zpracovávány, zda má právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud Osobní údaje byly získány, a zda dochází na základě zpracování Osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich Osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Podnikatel požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

1.7.2. PRÁVO NA OPRAVU Osobních údajů, což znamená, že můžete požádat Podnikatele o opravu či doplnění Osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

1.7.3. PRÁVO NA VÝMAZ Osobních údajů, což znamená, že Podnikatel musí vymazat Vaše Osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) odvoláte souhlas a neexistuje žádný další důvod pro zpracování (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování (iv) zpracování je protiprávní nebo (v) to ukládá zákonná povinnost.

1.7.4. PRÁVO NA OMEZENÍ zpracování Osobních údajů, což znamená, že dokud se nevyřeší sporné otázky ohledně zpracování Vašich Osobních údajů, konkrétně pokud (i) popíráte přesnost Osobních údajů, (ii) zpracování je protiprávní, ale místo výmazu Osobních údajů chcete jejich zpracování pouze omezit, (iii) Podnikatel již Osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy ano (iv) nebo pokud Vámi byla vznesena námitka proti zpracování dle čl. 1.7.6. Podnikatel může mít Osobní údaje pouze uloženy a další zpracování je podmíněno Vaším souhlasem,

1.7.5. PRÁVO NA PŘENOSITELNOST údajů, což znamená, že máte právo získat Vaše Osobní údaje, které jste poskytl Podnikateli se souhlasem ke zpracování, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a, je-li to technicky proveditelné, máte právo, aby Podnikateli tyto údaje předal jinému správci.

1.7.6. PRÁVO VZNÉST NÁMITKU proti zpravování Osobních údajů, což znamená, že můžete u Podnikatele podat písemnou či elektronickou námitku proti zpracování svých Osobních údajů, čímž způsobíte, že Podnikatel Osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami.

Veškerá svá práva, stanovená předchozím odstavcem, můžete uplatnit u Podnikatele buďto písemnou formou doporučeným dopisem, zaslaným na adresu jeho sídla.

1.8. Dále máte právo podat stížnost proti zpracování Osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů na adrese: www.uoou.cz.

1.9. Poskytnutí osobních údajů je požadováno z důvodu, že jsou nezbytné pro plnění smluvních povinností mezi Vámi a Podnikatelem.

1.10. Na základě zpracovávaných Osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani k profilování. Podnikatel užívat osobní údaje k jinému účelu, než který je stanoven v tomto Dokumentu, neprodleně Vám poskytne informaci o tomto jiném účelu a další informace uvedené v této Dokumentu.

1.11. Tento Dokument je platný a účinný ke dni 24. květnu 2018. Aktuální znění tohoto Dokumentu doložky je zveřejněn na webových stránkách Podnikatele.

 

Renata Lemonová

Pizzerie Riegrovka

Riegrova 5, 301 00 Plzeň centrum

Telefon: +420 775 554 499

E-mail: info@pizzerieriegrovka.cz

Otevírací doba

Pondělí - sobota: od 11:00 do 23:00

Neděle: od 11:00 do 23:00

Buďte s námi také online

Facebook Google Plus Mapy

Chcete si u nás zarezervovat? Využijte tento formulář!

Jméno a příjmení: *
Telefon: *
E-mail: *
Datum: *
Čas: *
Počet osob: *

Chcete nám ještě něco vzkázat? Máte další přání? Napište je prosím sem:

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Přijímáme platební karty

VISA Mastercard JCB card American Express Diners Club International

Partneři pizzerie a restaurace Riegrovka

Restaurace Ve vilách Plzeň Lochotín Raiffeisenbank a.s.

Naplánujte si k nám cestu!